Vastuullinen matkailu Rokua Geoparkissa

Vastuullisuus on tärkein arvomme. Sustainable Travel Finland ohjeistaa matkailualuettamme ja yrityksiämme kohti kestävämpää ja vastuullisempaa toimintaa.

Vastuullisuus on tärkein arvomme

Tiedostamme, että elämme ja toimimme keskellä ainutlaatuista luontoa, jota täytyy kunnioittaa. Haluamme lisätä paikallista elinvoimaa ja mahdollisuuksia hyvään elämään metsien ja maaseudun rauhassa. Vieraillemme haluamme tarjota mahdollisuuden tulla huolettomalle matkalle luonnon helmaan ja rikkaan kulttuuriperinnön äärelle. Teemme kaikkemme, jotta jatkossa löydät vastuulliset palvelut sekä turvalliset reitit ja käyntikohteet helposti.

Olemme mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa luomassa Suomesta kestävän matkailun edelläkävijämaata. Sustainable Travel Finland ohjeistaa matkailualuettamme ja yrityksiämme kohti kestävämpää ja vastuullisempaa toimintaa.

Sustainable Travel Finland -ohjelma

Sustainable Travel Finland, tuttavallisemmin STF, tarjoaa meille matkailualueille ja yrityksillemme työkaluja ja ohjeistusta kohti vastuullisempaa matkailutoimintaa. Vastuullisuus on suuria ja pieniä tekoja paikallisen ympäristön, kulttuurin ja talouden hyväksi. Haluamme toiminnallamme mahdollistaa vastuullisen ja ympäristöä kunnioittavan vierailun ja toiminnan alueellamme ja samalla kertoa uskomattoman maisemamme syntytarinaa!

STF-ohjelma sisältää tarkat kriteerit kestävän matkailun suunnitelmasta viestintään sekä toimien mittaamiseen ja dokumentointiin. Ohjelman suoritettuaan yritys tai matkailualue saa Sustainable Travel Finland -merkin osoituksena ansiokkaasta työstä vastuullisuuden eteen! Lue lisää Sustainable Travel Finland -ohjelmasta!

Lue lisää ohjelmasta

Kohti vastuullista matkailutoimintaa yhdessä yritystemme kanssa

Sustainable Travel Finland -merkin alueemme ensimmäisenä yrityksenä on saanut Montta Active Camping, joka on monipuolinen leirintäalue Muhoksella Oulujoen maisemissa! Tutustu Montta Active Campingiin.

Toinen STF-merkin saavuttanut kumppaniyrityksemme on Luonnollisesti Oulujärvi, joka on Oulujärven alueella toimiva ohjelmapalveluyritys. Tutustu Luonnollisesti Oulujärven palveluihin.

Tutustu muihin STF-matkalla oleviin yrityksiimme (yritys ja toiminta-alue):

Taikaloora, Vaala
Atteson Fishing, Rokua ja Oulujärven alue
Marjikko, Muhos ja Oulujokilaakson alue
Rokuan lomahuvilat, Rokua
Rokua Health & Spa Hotel, Rokua
Merilän Kartano, Utajärvi
Vuoton Joutsen, Muhos ja Kiiminkijoen alue
Oulujokilaakson Golf, Muhos


 

UNESCO Global Geoparkien missio

Rokua UNESCO Global Geopark kuuluu Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Global Geoparks -ohjelmaan. Kuulostaa hienolta, mutta mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa?

Geoparkit ovat maantieteellisiä alueita, joilla on kansainvälisesti merkittävä geologinen perintö. Toisin sanoen, niiden luonnonympäristössä näkyy poikkeuksellisen selkeästi merkkejä muinaisista geologisista prosesseista, jotka ajan saatossa ovat olennaisesti vaikuttaneet myös vaikkapa kasvillisuuteen ja ihmiselämään kyseisellä alueella. Maailmassa on tällä hetkellä 177 eoparkia 46 eri maassa. Suomessa on Rokua Geoparkin lisäksi kolme UNESCO Global Geoparkia: Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark, Saimaa Geopark ja Salpausselkä Geopark.

Unescon Global Geopark -statukselle hyvä ulkomuoto ei kuitenkaan pelkästään riitä. Geopark-toiminnan ytimenä nimittäin on, että sen toiminta-alueella ollaan sitouduttu suojelemaan sen geologista perintöä sekä edistämään kestävää kehitystä, tutkimusta ja koulutusta. Toimintaamme ohjaavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Geoparkeissa tulee myös edistää matkailua, joka on tunnistettu tärkeäksi elinkeinoksi luoden tulo- ja työllisyysmahdollisuuksia syrjäisille seuduille. Kansainvälisesti uniikki luonnonympäristö ja kulttuuriperintö antavat erinomaiset mahdollisuudet kehittää alueen matkailua ja sitä kautta lisätä tietoisuutta sen erityispiirteistä. Tehtävämme onkin tuottaa matkailijoille ja paikallisille kattavasti tietoa alueestamme sekä edistää vastuullista matkailua.

Tärkeä osa geoparkien toimintaa on myös yhteistyö ja verkostoituminen sekä paikallisesti että muiden maailman geoparkien kanssa. Yhteistyön avulla voimme lisätä ymmärrystä planeettamme toiminnasta sekä eri kulttuureista. Alueellisesti olennaisimpiin yhteistyökumppaneihimme lukeutuu Metsähallitus, jonka kohteet, kuten Rokuan kansallispuisto, Oulujärven retkeilyalue ja Liimanninkoski, ovat upeita geologisen perintömme näyttämöitä. Lisäksi Geologian tutkimuskeskus on avainasemassa geoparkimme geologian tutkimisessa.

Tutustu Rokuan kansallispuistoon
Tutustu Oulujärven retkeilyalueeseen
Tutustu Liimanninkoskeen
Tutustu Geologian tutkimuskeskukseen

Lue lisää UNESCO Global Geoparkien missiosta

Opettaminen ja oppiminen

Ympäristökasvatus on geoparkien erityistehtävä

Geokasvatus, tai hieman laveammin ja tuttavallisemmin ympäristökasvatus, on sydämen asia geoparkeille; elämme geologisesti ainutlaatuisen ympäristön keskellä, ja siihen onkin tärkeää perehtyä tarkemmin! Ympäristökasvatuksen avulla voimme kertoa, millaista alueen ainutlaatuinen geologia on sekä miten se vaikuttaa elolliseen luontoon ja edelleen ihmisasutuksen muotoutumiseen alueella.

Ympäristökasvatuksen rungon muodostaa Geopark-alueen syntytarina, Rokua Geoparkin osalta jääkauden perintö, johon liittyviin ilmiöihin toiminnassa tutustutaan. Näitä ovat esimerkiksi muinaiset ja nykyiset ilmaston vaihtelut, maa- ja kallioperän muodot ja ominaisuudet, näiden muodostamat elinympäristöt sekä ihmisen toiminta osana tätä kokonaisuutta. Tärkeä on ymmärtää näiden erilaisten ympäristötekijöiden välisiä vuorovaikutuksia.

Sisältöjen lisäksi olennainen osa ympäristökasvatusta on arvo-oppiminen. Rokua Geoparkin ympäristökasvatustyössä korostuvatkin elollisen ja elottoman luonnon monimuotoisuus, niiden erityispiirteiden varjelu sekä paikallisen kulttuurin ja sen historian kunnioittaminen. Paikallisten painopisteiden ohella ympäristökasvatusta ohjaavat Unescon Geopark-toiminnassa korostamat kestävän kehityksen tavoitteet.

Ympäristökasvatus jakautuu toiminnallisiin ja passiivisiin osa-alueisiin. Passiivisia edustavat esimerkiksi reittien varsilla olevat luontotaulut tai näyttelypisteet, joissa esitellään ympäristön erityispiirteitä ja niiden syntyhistoriaa. Toiminnallisuuden keskiössä on yhteistyö oppilaitosten, kuten paikallisten Geopark-koulujen kanssa, joiden opetuksessa Geopark-teemat on yhdistetty niin sisältö- kuin arvotavoitteisiin. Tavoitteena on erityisesti paikallisten nuorten kotiseututuntemuksen ja paikallisylpeyden vahvistaminen, jonka avulla nuoret voivat havaita myös uusia toimeentulon mahdollisuuksia kotiseudullaan.  Alueemme Geopark-oppilaitoksia ovat MuhoksenUtajärven ja Vaalan lukiotMuhoksen yläkouluVaalan yhtenäiskouluUtajärven yhtenäiskouluOulujoki-opisto sekä Oulujärven kansalaisopisto. Ympäristökasvatusta on tehty myös paikallisten matkailuyrittäjien kanssa esimerkiksi vahvistamalla yrittäjien ympäristöosaamista ja tuotteistamalla luonto-opetuskokonaisuuksia kansainvälisille markkinoille.

Geoparkeissa tulee olla geotieteilijä, joka vastaa ympäristötiedon tuottamisesta ja jakamisesta. Rokua Geoparkissa ympäristökasvattajana ja geotieteilijänä toimii Mikko Kiuttu. Mikko on koulutukseltaan maantieteen ja biologian aineenopettaja, mutta hän on tehnyt myös elottoman luonnon monimuotoisuuteen liittyvää tutkimusta sekä suorittanut esimerkiksi ympäristönsuojelun opintokokonaisuuden ja ympäristökasvatuksen erityiskursseja. Työssään hän usein suunnittelee ja toisinaan myös toteuttaa Geopark-teemaisia opetustuokioita yhdessä opettajien kanssa, ja käy myös eri tilaisuuksissa kertomassa Rokua Geoparkin ihmeellisestä ympäristöstä. Kehittämishankkeiden kautta hän on ollut mukana toteuttamassa uusia tiedonjaon tapoja alueelle, ja hänen kädenjälkensä näkyykin useissa alueen opastauluissa, esittelyaineistoissa ja näyttelyissä sekä joidenkin luontokohteiden toteutuksessa.

Tutustu Geoparkin syntyyn ja erikoisuuksiin