Rokuan vesistökunnostusten esiselvityshanke

Hankkeella vastataan sekä paikallisiin tarpeisiin että Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelman (2022-2027) tavoitteisiin Rokuan alueen vesistöjen kunnostamistarpeista. Esiselvityshankkeeseen valitut vesistöt ovat:

 • Soppinen
 • Syväjärvi
 • Lianjärvi
 • Tulijärvi
 • Kirvesjärvi

Esiselvityshankkeessa tehdään asiantuntijatyönä vesistöjen kunnostussuunnitelman edellyttämät selvitystyöt:

 • Kalastoselvitys
 • Vesikasvilajikartoitus
 • Poistettavan vesikasvillisuuden pinta-alamääritys

Esiselvityshankkeessa laaditaan selvitystöiden raporttien perusteella vesistöjen kunnostussuunnitelmat, jotka toimivat lähtökohtana varsinaisille kunnostamistoimenpiteille ja mahdollisille kunnostamishankkeille.
Kunkin järven kohdalta kunnostustarpeissa ja -toimenpiteissä voi olla yksilöllisiä piirteitä.

Osana vesistöjen kunnostussuunnittelua on selvitettävä esivaiheessa myös vesistöihin littyviä omistus- ja lupakäytänteitä, joista keskeisimmät ovat:

 • Maa-alueet, joita voidaan käyttää poistettavan vesikasvillisuuden läjitykseen ja välivarastointiin, erityisesti vesiruton osalta.
 • Maa-alueet, joita voidaan käyttää hoitokalastuksissa nuotan nosto- ja tyhjennyspaikkana sekä veneen lasku- ja nostopaikkana.
 • Toimenpiteiden liikkumistarpeen vaatimat maastoliikenneluvat.
 • Ilmoitusvelvollisuus Ely-keskukselle aiotuista hoitotoimenpiteistä, ja ilmoitusten laadinnan vastuujako.
 • Tarve Natura-arvion tekemiseen hoitotoimenpiteiden lajisto- ja elinympäristövaikutuksista.

Hankkeen aikana on tärkeää myös paikallisten toimijoiden sitominen vesistöjenhoitoon ja kunnostustoimenpiteisiin. Tämän vuoksi hankkeen aikana tehdään viestinnällisiä ja organisoitumiseen liittyviä toimenpiteitä:

 • Kootaan lista maanomistajista, vesialueiden omistajista, yrittäjistä, asiantuntijoista ja viranhaltijoista, jotka ovat tekemisissä Rokuan vesistökunnostusten kanssa.
 • Järjestetään tiedotus- ja tiedonjakotilaisuudet ennen vesistöselvitysten käynnistymistä ja selvitysraporttien valmistuttua.
 • Muodostetaan Rokuan vesienhoidon yhteistyöryhmä, johon kutsutaan keskeiset paikalliset ja alueelliset toimijat (kuntien, maa- ja vesialueiden omistajien, elinkeinotoiminnan, tutkimussektorin ja ympäristöviranomaisen edustajat).

Hankkeen hallinnosta ja toimenpiteiden koordinoinnista vastaa Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien omistama aluekehitysyhtiö Humanpolis Oy.

Hankkeessa tuotetun vesistökohtaisen esiselvitysraportin voit lukea ja ladata täältä.

vesistöhanke.png

 

Hankeinfo

Hankkeen kesto: 1.5.- 15.12.2023

Hankkeen rahoitus ja kokonaiskustannusarvio: 39 955 €, jakautuen seuraavasti:

 • Ympäristöministeriö: 19 977,5 €
 • Muhos, omarahoitus 6 659,17 €
 • Utajärvi, omarahoitus 6 659,17 €
 • Vaala, omarahoitus 6 659,17 €

Hankkeen hallinnoija: Humanpolis Oy / Mikko Kiuttu

Projektipäällikkö: Mikko Kiuttu, +358 40 1727513 mikko.kiuttu@humanpolis.fi